En miljøscreening skal tage udgangspunkt i forholdene inden påbegyndelse af projektet

En miljøscreening skal tage udgangspunkt i forholdene inden påbegyndelse af det projekt, som lokalplanen skal åbne mulighed for. I sagen om lokalplanen for 100 boliger ved Brande er det noget ganske andet end forholdene ved lokalplanens udarbejdelse.

Miljøscreening på forkert grundlag

Ikast-Brande Kommune miljøscreener forslaget til lokalplan 420 for 100 parcelhuse og tæt/lav-boliger i Brande. Der er ikke behov for en miljøvurdering, afgør kommunen, og så bliver lokalplanen endeligt vedtaget.

Men Danmarks Naturfredningsforening klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver screeningsafgørelsen og dermed også vedtagelsen af lokalplanen. Miljøscreeningen burde have taget udgangspunkt i forholdene, som de var i sommeren 2020 – ikke i efteråret 2021, da forslaget til lokalplan 420 bliver screenet!

Vi miljøscreener da forholdene, som de er?

Nu er du måske lige så forvirret, som jeg var, da jeg læste Planklagenævnets afgørelse første gang. For vi miljøscreener da ud fra forholdene, som de er, når planforslaget udarbejdes?

For at forstå Planklagenævnets afgørelse er det nødvendigt at rulle historien tilbage. Hvad skete der forud for udarbejdelsen af lokalplan 420 i efteråret 2021?

Tillæg og lokalplan ophævet

Allerede i sommeren 2020 er et nyt plangrundlag for de 100 boliger i Brande ved at blive udarbejdet. Kommunen vedtager forslagene til tillæg 46 til kommuneplanen og lokalplan 398 for de nye boliger. Det sker i december 2020, og så bliver forslagene offentliggjort hen over foråret 2021.

I maj bliver plangrundlaget endeligt vedtaget, men vedtagelsen bliver påklaget og ophævet af Planklagenævnet i juli 2021.

Ny lokalplan for 100 boliger

Mens Planklagenævnet brygger på sin afgørelse, som altså kommer i juli 2021, så er Ikast-Brande Kommune i gang med en helt ny kommuneplan. Kort efter at nævnet ophæver tillægget til kommuneplanen, så offentliggør kommunen et kommuneplanforslag. Her er rammegrundlaget til de 100 boliger indarbejdet.

Kommuneplanen bliver vedtaget i december 2021, og så går udarbejdelsen af en ny lokalplan går i gang, for lokalplan 398 blev jo ophævet i juli. Intentionen er stadig at planlægge for 100 boliger, men planområdet – det har ændret karakter siden sommeren 2020, da kommunen miljøscreenede forslaget til lokalplan 398.

Skov, læhegn og store træer fældet

Grundejeren har nemlig fældet omkring 1 ha. skov samt læhegn og store, enkeltstående træer i februar 2021 – altså dengang forslaget til tillæg 46 og lokalplan 398 var offentliggjort. Hovedparten af træerne inden for planområdet er væk.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at miljøscreeningen af forslag til lokalplan 420 skal tage udgangspunkt i forholdene, som de tager sig ud, mens forslaget udarbejdes – altså i efteråret 2021.

Forholdene før påbegyndelse af projekt

Men det afviser Planklagenævnet: “Kommunen (skal) ved udarbejdelse af en miljøscreening af et lokalplanforslag…tage udgangspunkt i de faktiske forhold som forelå, inden påbegyndelsen af det projekt, som lokalplanen muliggør realisering af”, skriver nævnet.

“Fældningen af træer inden for planområdet…må anses som et led i klargøringen af området til opførelse af boligbebyggelse”, fortsætter nævnet og videre:”Kommunen (burde) i miljøscreeningen…have inddraget skovområdet, og eventuelle andre betydningsfulde træer som måtte være blevet fældet efter vedtagelsen af forslag til lokalplan nr. 398″.

Yngle- og rastesteder for flagermus?

Hvorfor er det så vigtigt, om miljøscreeningen af lokalplan 420 forholder sig til træer, som er væk? Det er det, fordi træerne kan have været yngle- og rastesteder for flagermus – en bilag IV-art. Planer – som f.eks. en lokalplan – må ikke vedtages, hvis de skader bilag IV-arters yngle- og rastesteder.

Derfor burde kommunen have forholdt sig til, om de fældede træer kunne have været yngle- og rastesteder for flagermus. Kommunen burde også have undersøgt, om der er potentielle yngle- og rasteområder tilbage, selvom de fleste af planområdets træer er væk. Det kan ikke overlades til bygherre at afklare, efter at lokalplan 420 er vedtaget.

Miljøvurdering obligatorisk

Miljøscreeningen bygger altså på et forkert grundlag. Det alene er nok til, at Planklagenævnet ophæver screeningen. Men nævnet tilsidesætter også kommunens konklusion om, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

Lokalplanen er omfattet af punkt 10b i miljøvurderingslovens bilag 2, afgør Planklagenævnet. Det betyder, at der er obligatorisk pligt til miljøvurdering, for 100 nye boliger på ubebygget landbrugsareal – det er hverken et mindre område på lokalt plan eller mindre ændringer i eksisterende planlægning.

Hvad skal Ikast-Brande Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Ikast-Brande Kommune og grundejer havde en forventning om, at lokalplanen for de 100 boliger faldt på plads. Det gjorde den bare ikke i første omgang. Men er det alligevel ikke et lidt teoretisk særtilfælde, som vi normalt kan se bort fra, når vi miljøscreener en plan? Nej, det tror jeg ikke.

Der kan ske masser af ændringer inden for et planområde som forberedelse på f.eks. et nyt byggeri, inden udarbejdelsen af et planforslag sættes i gang. Derfor er det vigtigt at holde sig for øje, at miljøscreeningen skal tage udgangspunkt i forholdene, som de tager sig ud før igangsættelsen af det projekt, som lokalplanen muliggør.

Er det lige til højrebenet? Nej, selvfølgelig ikke. Hvordan skal Ikast-Brande Kommune vurdere, om træer er yngle- og rastesteder for flagermus, længe efter at træerne er væk? Hvor langt skal vi gå tilbage? Planklagenævnets afgørelse har kompliceret arbejdet med miljøscreeninger endnu mere.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om de 100 boliger i Brande.

Ikast-Brande Kommunes lokalplan 420.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar