Planklagenævnet: Skærpede krav til ekspropriation til private

Når en kommune eksproprierer til fordel for en privat, skal ekspropriationen være særligt nødvendig. Planklagenævnet ophæver torsdag forrige uge Sønderborg Kommunes ekspropriation af arealet til en vej til et biogasanlæg. Kommunen har ikke dokumenteret, at ekspropriationen er uundgåelig. Og begrundelsen for størrelsen på det eksproprierede areal er for upræcis.

Skærpede krav, når der eksproprieres til fordel for private

En ekspropriation skal have en væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan og varetagelsen af almene samfundsinteresser, fastslår Planklagenævnet i afgørelsen. Den skal være lovlig, nødvendig, tidsmæssigt aktuel og rimelig.

Der må godt eksproprieres til fordel for private, skriver nævnet, hvis ekspropriationen sker af hensyn til almene planlægningsinteresser. Men så er kravene skærpede. Det gælder især ekspropriationens nødvendighed og rimelighed.

Ekspropriation til vejen til et nyt biogasanlæg

I 2019 vedtager byrådet i Sønderborg Kommune lokalplan 7.4-3. Lokalplanen skal åbne mulighed for, at der etableres et nyt biogasanlæg nordøst for landsbyen Kværs. Biogasanlægget skal opføres af en privat aktør. Det vil medvirke til at gøre Sønderborg til den første CO2-neutrale kommune i Danmark. Placeringen tæt på motorvej, naturgasnet og masser af husdyrgødning er optimal.

Biogasanlægget vil medføre en del tung transport, og det har skabt lokale protester. Især mod den oprindeligt planlagte adgang fra en skolevej. Derfor fastsætter lokalplanen, at vejadgang skal ske fra nordøst. Herfra er der hurtigere adgang til motorvejen, og trafik gennem Kværs kan undgås. Men vejadgangen skal etableres hen over tre grundejeres jord, og to af dem klager til Planklagenævnet, da kommunen vil ekspropriere.

Ekspropriationen er lovlig, men er den nødvendig?

Planklagenævnet vurderer, at ekspropriationen bygger på et lovligt grundlag. For det første varetager lokalplanen lovlige, planlægningsmæssige hensyn. For det andet er vejprojektet tilstrækkeligt præcist beskrevet. Vejadgangen er vist “principielt” i lokalplanen, men det betyder ikke, at den kan placeres hvor som helst. Det er muligt at danne sig et indtryk af vejens kommende forløb.

Men er ekspropriationen også nødvendig for at virkeliggøre lokalplanen? Er proportionalitetsprincippet overholdt? Med andre ord: Omfatter ekspropriationen et større areal, end der er behov for? Kan vejadgang i det hele taget sikres uden ekspropriation? Som tidligere nævnt, skal ekspropriationen være særligt nødvendig, når den gennemføres til fordel for private.

Det er ikke nok, at lokalplan 7.4-3 udlægger vejadgangen, påpeger Planklagenævnet. Kommunen skal dokumentere, at det faktisk er nødvendigt at gennemføre ekspropriationen. Her bliver det speget i nævnets afgørelse.

Ekspropriation som allersidste udvej

Planklagenævnet antager, at adgangsvejens placering skyldes bl.a. trafiksikkerhedsmæssige forhold og ønsket om at undgå kørsel forbi boliger. Alligevel “finder…(nævnet) ikke, at det er godtgjort, at det er nødvendigt at ekspropriere til vejarealet på den konkrete placering”. Hvordan skal det forstås? Kommunen vil begrænse generne, forståeligt nok. Vejadgang til biogasanlægget skal der være. Hvad mangler kommunen at godtgøre?

Planklagenævnet uddyber i sine bemærkninger til en ny behandling af sagen: Kan vejadgang sikres med frivillige aftaler? Er der andre steder at placere vejen, som tager hensyn til alle beboere i området – herunder dem, som har klaget? Kan trafiksikkerheden sikres ved afværgeforanstaltninger? Kort sagt: Kan ekspropriation undgås?

Begrundelse for omfanget af ekspropriationen for upræcis

Kommunen har altså ikke dokumenteret, at det er nødvendigt at ekspropriere. Det er én af grundene til, at ekspropriationen ophæves. En anden grund er, at der mangler dokumentation for, at det er nødvendigt at ekspropriere i det omfang, som kommunen ønsker.

Når en kommune eksproprierer, så skal det ske på et “velunderbygget og tilstrækkeligt grundlag”, skriver Planklagenævnet. Kommunen skal vide præcist, hvorfor man vil ekspropriere netop det ønskede areal. Sønderborg Kommune skriver bl.a., at der skal eksproprieres til et “evt. arbejdsareal” og et regnvandsbassin. Men ved altså ikke, om der er brug for arbejdsarealet. Kort tid efter viser det sig, at regnvandsbassinet kan erstattes af grøfter. Det er ikke godt nok.

Hvad skal Sønderborg Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Ekspropriationsjura er juristernes bord. Men det er os byplanlæggere, der skal udarbejde grundlaget for en eventuel ekspropriation: Ekspropriation i henhold til planlovens § 47 skal ske for at virkeliggøre en lokalplan.

  • Skærpede krav: Der må gerne eksproprieres til fordel for private. Men det skærper kravene om, at ekspropriationen skal være nødvendig og rimelig.
  • Mere dokumentation end lokalplanen: Lokalplanens præcise beskrivelser er grundlaget for at ekspropriere, men det ikke altid nok. Kommunen kan være tvunget til at dokumentere, at ekspropriationen er nødvendig. At lokalplanen ikke kan virkeliggøres uden.
  • Velunderbygget grundlag: Ekspropriationen skal være velunderbygget – hvad er der præcist behov for at ekspropriere. Kommunen må gerne bliver klogere senere, men i ekspropriationssituationen skal man være sikker*.

* “Såfremt ekspropriationen (er)…baseret på et sagligt, velovervejet og velunderbygget grundlag, påvirker det…ikke ekspropriationens gyldighed, at der senere må vise sig uforudsete omstændigheder, der bevirker, at det projekt, der er eksproprieret til, ændrer sig”, skriver Planklagenævnet i afgørelsen.

Relevante links

Planklagenævnets delvise ophævelse af Sønderborg Kommunes ekspropriation.

Sønderborg Kommunes lokalplan 7.4-3.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv. Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar