Planklagenævnet: Tidligere høring erstatter ikke indkaldelse af idéer og forslag

Fredag forrige uge ophævede Planklagenævnet et kommuneplantillæg med tilhørende lokalplan. 100 nye boliger på 16 hektar landbrugsjord er ikke så lille en ændring af kommuneplanen, at kommunen kan undlade en indledende offentlig høring – heller ikke selvom borgerne er blevet hørt om en strukturplan for området to år tidligere.

Kommunen burde have indkaldt idéer og forslag

I maj 2021 vedtager Ikast-Brande Kommune tillæg 46 til kommuneplanen og lokalplan 398 endeligt. Det nye plangrundlag skal åbne mulighed for, at der kan bygges 100 nye boliger på knapt 16 hektar i den nordlige del af Brande, som i dag bruges til landbrug.

Danmarks Naturfredningsforening klager. Foreningen mener, at kommunen skulle have indkaldt idéer og forslag – altså afholdt en indledende offentlig høring – før plangrundlaget blev udarbejdet.

Mindre ændringer uden indledende offentlig høring

Planlovens § 23c, stk. 1, fastsætter, at en kommune kan ændre kommuneplanen. Også selvom ændringen ikke sker i forlængelse af planstrategien. Men det kræver, at kommunen indkalder idéer og forslag før planlægningarbejdet går i gang – medmindre der er tale om mindre ændringer i f.eks. kommuneplanens rammedel.

Et nyt boligområde i den nordlige del af Brande er ikke beskrevet i planstrategien, konstaterer Planklagenævnet. 100 ny boliger på 16 hektar landbrugsjord er ikke er mindre ændring. Den manglende indkaldelse af idéer og forslag er en væsentlig retlig mangel. Kommuneplantillægget og lokalplanen ophæves.

Høring om strukturplanen ikke nok

To år før udarbejdelsen af kommuneplantillægget og lokalplanen vedtog byrådet en strukturplan for Brande, hvor det nye boligområde i den nordlige del af byen blev udlagt. Borgerne blev inddraget, da strukturplanen blev udarbejdet. Så har der vel været en indledende offentlig høring, vurderer kommunen.

Dét afviser Planklagenævnet. Der er gået to år, siden strukturplanen blev vedtaget. Den omfatter et større område af Brande. Planen for boligområdet er ændret efterfølgende. “Offentlighedens medvirken i forbindelse med mere overordnet planlægning, kan (ikke) begrunde en fravigelse af kravet om forudgående offentlighed ved væsentlige ændringer af kommuneplanen”, som nævnet skriver.

Hvad skal Ikast-Brande Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Beskeden til Ikast-Brande Kommune og os andre er klar: Kravet om at indkalde idéer og forslag før udarbejdelsen af et kommuneplantillæg tilsidesættes ikke, fordi borgerne er blevet inddraget i en mere overordnet planlægning såsom en strukturplan.

Og 100 nye boliger på 16 hektar landbrugsjord er ikke en mindre ændring. Men hvad er så? Det indkredser Planklagenævnet en smule i afgørelsen. Det gør det nemmere for os byplanlæggere, når vi fremover skal afgøre, om der skal afholdes en indledende offentlig høring.

  • Mindre ændringer er især små rammeændringer, der f.eks. regulerer grænserne mellem områder mellem rammeområder med forskellige anvendelsesbestemmelser, skriver Planklagenævnet. Det kan også være ændringer, hvor maksimale højde, bebyggelsesprocent og lignende justeres.
  • Det er som udgangspunkt ikke en mindre ændring, hvis anvendelsesbestemmelserne ændres, medmindre der er tale om “mindre omfattende ændringer” af anvendelsen af et rammeområde.
  • Når det skal afgøres, om en ændring er mindre, lægges der vægt på størrelsen af det planlagte område, omfanget af eventuelle eksisterende bebyggelsesmuligheder, og om der er særlige planlægningsmæssige interesser eller hensyn.

Relevante links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om den manglende forudgående offentlighed.

Ikast-Brande Kommunes tillæg 46 til kommuneplanen og lokalplan 398.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar