Påvirkning af bilag IV-arter må undersøges senere

Vordingborg Kommune må gerne vente med at undersøge påvirkningen af bilag IV-arter i et nyt byvækst-område, som udpeges i kommuneplanen. Det giver ikke mening at undersøge påvirkningen, før kommunen ved mere om byggeriets placering. Desuden kan forekomsten af bilag IV-arter ændre sig, inden der udarbejdes en lokalplan.

Påvirkning af padder bør undersøges

Vordingborg Kommune vedtager Kommuneplan 2022-34, og nogle borgere klager til Planklagenævnet. I kommuneplanen udlægges et nyt areal til byvækst ved Nyråd.

Borgerne mener, at kommuneplanens redegørelse bør forholde sig til forekomsten af løvfrø, stor vandsalamander og springfrø. Bilag IV-arterne bruger arealet til rasteområde, påpeger de. Men Planklagenævnet fastholder vedtagelsen af kommuneplanen.

Fyldestgørende og tidligst muligt

En plan kan ikke vedtages, hvis den betyder, at bilag IV-arters yngle- og rastesteder beskadiges, fastslår Planklagenævnet til en start. En kommune har pligt til at undersøge forekomst og påvirkning af bilag IV-arter i forbindelse med udarbejdelsen af en plan.

Hvad en undersøgelse skal omfatte, og hvornår den skal udføres – det er til gengæld ikke så klart. Undersøgelsen skal være fyldestgørende, og den skal foretages så tidligt som muligt for at begrænse konflikter mellem planlægning og beskyttelse af bilag IV-arter.

Påvirkning må undersøges senere

Det kan være svært at belyse påvirkningen af bilag IV-arterne i forbindelse med overordnet planlægning, konstaterer Planklagenævnet. Måske er det nødvendigt at vente med at tage stilling til påvirkningen til et senere tidspunkt, hvor man kan vurdere den konkret.

Det gælder, når der kan gå lang tid, fra en plan er vedtaget, til planen bliver realiseret. Forholdene på stedet ændrer sig muligvis over tid.

Vurdering må vente

Det fremgår i Vordingborgs kommuneplan, at påvirkningen af bilag IV-arter skal undersøges senere. Men er det i orden? Ja, afgør Planklagenævnet. Der kan ikke foretages en “meningsfuld vurdering af de konkrete påvirkningsfaktorer”.

Der findes ikke noget projekt for udviklingen af arealet. Der udpeges ikke byggefelter i kommuneplanen. Altså ved vi ikke, om der bygges på arealer, som har betydning for bilag IV-arter. Desuden kan forekomsten af bilag IV-arter være en anden, når der skal udarbejdes en lokalplan.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse om bilag IV-arter i Nyråd.

Vordingborgs kommuneplan 2022-34.

Mangler du en hånd med lokalplanen?

Manden bag denne artikel er mig, Sune Porse Carlsen. Jeg er arkitekt, byplanlægger og master i strategisk byplanlægning. Jeg har 20 års erfaring og rundt regnet 50 lokalplaner på cv´et. Efter 13 år i en kommunal planafdeling har jeg haft egen virksomhed i 7 år. Jeg hjælper kommuner og udviklere med at lave lokalplaner.

Har du brug for en hånd med en lokalplan, så skriv til mig eller ring på 60 88 98 83. For mig handler lokalplanlægning om at regulere det nødvendige og skrive præcise, forståelige bestemmelser, som kan håndhæves. Jeg lægger også vægt på det åbne samarbejde og en smidig lokalplanproces.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Jeg lægger løbende artikler på Linked In, som handler om Planklagenævnets afgørelser. Dem har jeg fulgt systematisk i 2½ år, og jeg skriver om dem for at hjælpe dig og andre planlæggere med at forbedre lokalplankvaliteten og byggesagsbehandlerne med at tolke lokalplanbestemmelser.

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/. Du er meget velkommen til at kontakte mig med et forslag til en artikel om lokalplankvalitet. Har du skrevet en lokalplan, som du er særligt stolt af, så vil jeg gerne høre mere.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar