Den gode lokalplanproces

Nogle gange skal en lokalplan sikre, at det eksisterende bevares. Men ofte handler en lokalplan om at åbne mulighed for, at noget nyt kan ske – for udvikling. I Danmark har vi et veludviklet plansystem, hvor reglerne for vore fysiske omgivelser bestemmes af staten og kommunerne. Planloven sikrer også, at almindelige borgere kan give deres mening til kende. Udvikling kommer ikke af sig selv. Den bliver ikke skabt af lokalplanerne. Derfor er ildsjæle, udviklere og andre, som vil noget nyt, en lige så afgørende brik, når det kommer til forandring. Udvikling og lokalplanlægning er et samarbejde mellem kommunen, borgerne og udviklerne.

Jeg har tre mål for den vellykkede lokalplanproces:

 1. Klare aftaler mellem involverede parter
 2. Skræddersyet samarbejde og inddragelse
 3. Entydige lokalplanbestemmelser
Klare aftaler mellem involverede parter

Udarbejdes en lokalplan på kommunens initiativ, kan det være enkelt at skrue lokalplanprocessen sammen ud fra målsætninger for lokalplanen, der er bred enighed om. Er der flere parter, der skal samarbejde om at udarbejde en lokalplan – feks. kommunen på den ene side og udvikler eller grunderejerforening på den anden – fungerer processen bedst, hvis parterne indgår klare aftaler fra start.

 1. Hvem gør hvad og hvornår? Er det kommunen eller udvikler, der skal udarbejde lokalplanen? Hvordan skal lokalplanprocessen tilrettelægges, hvis lokalplanen skal være vedtaget på et givent tidspunkt af hensyn til byggeprocessen?
 2. Enighed om hovedlinjerne. Når enten kommune eller udvikler går i gang med at skrive lokalplanudkastet, er det afgørende, at alle parters forventer til produktet som udgangspunkt er de samme. Hvad står der i lokalplanens formålsparagraf og anvendelsesbestemmelserne er vigtige spørgsmål at afklare i fællesskab, før lokaludarbejdelsen går i gang
 3. Løbende dialog. Man bliver klogere undervejs, når lokalplanen bliver udarbejdet. Man ændrer mening. Projektet bearbejdes. Der opstår uventede udfordringer. Derfor er det vigtigt, at der er afsat tid til løbende dialog undervejs i processen, så alle parter er enige om nye forudsætninger for lokalplanen
Skræddersyet samarbejde og inddragelse

Lokalplaner kan være nemme og møde modvind fra start til slut. Her er det måske nok med naboorientering, når lokalplanen er i offentlig høring. Lokalplanprocessen kan også være mere kompliceret. Der kan være tale om et stort og komplekst projekt eller et projekt med mange og modsatrettede interesser hos kommunen, borgerne og udvikler. I den slags situationer kan der være bruge for et mere omfattende og varieret forløb, hvor der skal gøres noget særligt ud af samarbejdet mellem byrådet, kommunens forvaltning, udviklere og forskellige rådgivere, mens der på samme tid skræddersys en proces for inddragelse af borgere, organisationer, pressen og andre interessenter. Målet kan ikke nødvendigvis være at opnå enighed, men det er min erfaring, at den rigtigt tilrettelagte proces skaber fremdrift, fordi holdningerne kommer på bordet, og dialog kan være med til at nuancere dem. Jeg har erfaring med forskellige medier i relation til borgerinddragelse:

 • Traditionelle borgermøder og dialogmøder
 • Rundvisninger
 • Workshops
 • Infostandere
 • Hjemmeside og facebook
Entydige lokalplanbestemmelser

En lokalplan er et lille stykke lovgivning, der skal overholde planlovens rammer for lokalplanlægning. Men det er også en kontrakt mellem byrådet, kommunens forvaltning, borgerne og udvikler samt – og ikke mindst – de kommende brugere af det byggeri eller anlæg, som lokalplanen giver mulighed for. En kontrakt om, hvad der kommer til at ske inden for det område, som lokalplanen omfatter. Derfor lægger jeg vægt på at skrive entydige lokalplanbestemmelser. Der kan ikke altid være bred opbakning til en lokalplan, men bestemmelserne skal være så entydige, at alle ved, hvad den giver mulighed for. De klare bestemmelser er præcise i ord og tegninger, så der opstår færrest misforståelser og utilfredshed både før og efter byrådets vedtagelse af lokalplanen. Det gør processen smidig og mindsker behovet for dispensationer.